Bericht:

09:50 28-01-2015
Bareld de Vries
Ja, Marit; myn hert pakt syn taak gelokkich wer op en sjoch ik ek it prachtige nijs oer dy mei twa geve oerwinnings. Geweldich; lokwinske! Do hast dyn paad wer te pakken; trochsette!
20:57 29-05-2014
ary
seach krek noch wat bylden foné regatta prachtig resultaat sukses fjirder
gr av
21:45 25-05-2014
Enny
Yes, Goud! Van harte proficiat, Marit, met je geweldige resultaat in Medemblik. En dat dan ook nog met Roelof samen. Hartstikke leuk. Roelof ook gefeliciteerd met je mooie resultaat; zoals een paar Frisianen schreven ".... bezig met zijn comeback?" Hartelijke groeten uit Grou.
21:56 07-04-2014
Enny
Hoi Marit, Van harte gefeliciteerd met je mooie prestatie in Mallorca. Fijn als het zo lekker gaat en dik verdiend, dat ook. Ik heb de kranten uitgeplozen naar een foto van jou in galajurk. Ik begreep dat koningin Sophia hoogstpersoonlijk en volledig in stijl je de prijs zou uitreiken. Een oranje galajurk ? Hartelijke groeten uit Grou.
 
Ad
21:57 04-04-2014
arnold
Lokwinske, gefeliciteerd, gratuliere, herzlichen glükwunschen en al wat mear no.
It is altyd prachtich om te sjen datst wer boppeoan stiest. Wy genietsje dêr yn Warten enorm fan. It is wer súper gong dizze wike. Marit moarn efkes de slagroom noch op'e taart en it wie in súper wike. Genietsje hjir mar wer efkes fan, it is dik fertsjinne nei alles wast d'r wer foar oer hân hast. Groeten út Warten fan'e Haadstrjitte.
15:01 09-02-2014
Sophie
Hoi Marit,

Dit is Sophie.
Ik ben echt supertrots op je!
Je bent mijn idool en ik blijf trainen tot ik net zo goed ben als jij!

Veel liefs vanuit Utrecht
23:55 07-02-2014
B. en J. de V. - P.
Ah goeie Marit; gjin nijs yn Raerd, mar wol yn Miami en hoe . . Samar wer foaroan; de "medail-race" winne . . . in top-prestaasje! At wy dit skriuwe bisto - tinke wy - al wer yn of ûnderweis nei Europa foar de folgjende searje wedstryden. Janny en Bareld fan 'e Slotsdyk yn Raerd winskje dy wer moaie wedstriden mei in bulte sylnocht ta. Oant in oare kear . . .
13:22 16-01-2014
tim ketzer
hee Marit,

lekker dat je alweer een wedstrijd in de "pocket" hebt !

grt

tim (zhik warehouse dude)
17:14 02-12-2013
Mike Meere
Bedabkt voor je kaart

Mike
11:55 15-10-2013
B.en J.de Vr.-P.
Nei de Burgum-foto in set stil; mar wy folgje dy fansels. In nij begjin mei nije begelieding ferget tiid. Dat sjochst folle mear yn 'e topsport. Dus dat 16-de plak is de opstap fan dyn nije ljedder. Aanst mei gang omheech en wurde der wer triemen oerslein! Marit in bulte nocht en wille mei dyn topsilen tawinske! It kopke derby en de prizen komme. Raerd; Bareld en Janny.
19:15 25-05-2013
arnold
Al wer in topprestaasje en no noch wol yn Nederlân (Medemblik). Toppie Marit. Hiele wike yn top trije en dan keurich twadde wurde. Dizze foarm moat se mar gau oan'e kant smite. Foar Dorian en PJ wie dit wol tige sneu. Kin dochs net; hat neat mei topsport te krijen. Wy binne wer trots op dy.
12:28 27-04-2013
arnold

Nim d'r mar ien twa trije op en oars dogge we dat fan'e wike oan'e râne fan it wetter op 1 maaie.
FANTASTYSK dien; wy binne grutsk
10:37 27-04-2013
Arnold
Hé Marit fuort wer in goeie wike qua resultaten. Hjoed noch efkes de holle der goed by en it earste priiske is wer binnen. Kinst no mooi de slach meitsje fan overheers en win.
X
08:29 27-04-2013
Gerard B
Op sneon nog ff twa goeie races en dan sit dizze earste sylwike d'r al wer op.
De bealch d'r op.
It brûs foar de kop fan de boat.
Suk6
De Greidemantsjes en wyfkes.
21:19 18-12-2012
B. en J. de Vr. - P.
Ah goeie Marit! It Gala rint al, mar Janny en ik wolle dy noch sizze, datst justerjûn by P.en W. hartstikke goed kommentaar jûn hast op dyn nominaasje. Wy fine it geweldich datsto op it ~ N a s j o n a l e ~ Sportgala stiest; prachtich ! ! ! Noch moaie desimberdagen tawinske en flot, fleurich, feardich 2013 temjitte. In sûn, sportyf, moai Nijjier tawinske ! Raerd; Bareld en Janny de Vries - Pietersma.
Berichten: 31 t/m 45 van de 286.
Aantal pagina's: 20
Nieuwer1 2 [3] 4 5 6 7Ouder