Bericht:

18:15 28-09-2018
Bareld de Vries
Ah goeie Marit. Earst wend op golvjend wetter. Doe mei de grutte stipe fan coach broer Roelof op de medal-race ta en nr. 1. Daliks pleatst foar de Olympische Spelen. Wat wer in topprestaasje. Lokwinske . . . Omke Bareld en alle famyljeleden. Raerd Slotsdyk 4.
17:10 10-08-2018
Bareld de Vries
Ah goeie Marit, Wat wer in prachtige prestaasje mei broer Roelof op d[t wereld-kampioenskap. De lokwinsken fan alle Slotsdyk 4 bewenners mei neisten. Niis krekt hearde ik dit nijs op Omrop Fryslan. Graach oant sjen! Bareld de Vries.
15:54 30-04-2018
Bareld de Vries
Ah goeie Marit. En . . . Wat wer prachtige prestaasjes mei broer Roelof op de wereldbekerwedstriden. De madelrace wie geweldich om te sjen. De lokwnsken fan alle Slotsdyk 4 bewenners mei famylje. Mei in tút fan omke Bareld.
00:25 02-04-2018
Bareld de Vries
Ah goeie Marit. Ite mei Reitse, in grut berjocht op it byldskerm. Beppe Anne en Beppe Martsje komme, mar dat sil mei de famylje en goekunde folle mear wurde.. In hiel moaie dei tawinske trocch de Slotsdyk 4 bewenners yn Raerd. Omke Bareld.
 
Ad
23:26 19-12-2017
Bareld de Vries
Ah goeie Marit. Hast wiest: "Sportfrou fan it jier", mar tsjin Utrecht wie net op te boksen tsjin har Fryske mem en heit. Boppedat wenje pake en beppe hjirre. Dat siet dy allegear tsjin. Wy yn Raerd op Slotsdyk 4, mei alle famylje en goekunde bliuwe grutsk op dyn unike prestaasje. Omke Bareld.
23:57 24-11-2017
Bareld de Vries
Ah goeie Marit. Wat in prachtige útstjoering niis op Omrop Fryslan. Geweldich hoesto dyn kriich om te wiinnen op it byldskerm set hast. It wie in feest om te sjen. Dat ha wy hjir mei-inoar op Slotsdyk 4 yn Raerd dien. Mei in golle groet en in dikke tút fan omke Bareld.
11:05 07-11-2017
Bareld de Vries
Ah goeie Roelof. Wat in geweldige prestaasje! Topcoach fan it jjier! Fan herte lokwinske fan elkenien hjir op Slotsdyk 4. Marit hat hjir fansels ek prachtich ta bydroegen. Hast net te leauwen, mar Marit earstdeis ien fan de trije sportfroulju fan it jier. Hoe is 't mooglik! Ik ha de spanning no al te pakken. Raerd; Omke Bareld.
17:08 26-08-2017
Bareld de Vries
It is aldergeweldichst Marit; foar de tredde kear wrÂldkampioen. De lokwinsken fan.alle Slotsdyk 4 bewenners mei oanhang en famylje. Raerd; Omke Bareld.
16:31 26-08-2017
Herman Hulsman
Hallo Marit!
Gefeliciteerd met het behalen van het Werelkampioenschap!!!!
16:07 25-08-2017
Bareld de Vries
Ah goeie Marit. Moarn giet it oan. Op Sotsdyk 4 sille wy sa bot handsjeklappe, dat se it yn Medemblik hearre kinne. Alle sukses tawinske. Raerd; Omke Bareld.
15:36 06-08-2017
Bareld de Vries
Ah goeie Marit. Juster op it gastenskip fan Jan Feike Hoekstra nei it Skutsjesilen yn Grou west. Mei us Mindert koene wy oan board by de sylskoalle mei dyn namme Marit Bouwmeester. Wat hiene wy, mei tank oan dy in machtich moaie middei op dat Grouster wetter. Raerd; Omke Bareld.
17:56 19-06-2017
Bareld de Vries
Wat prachtich, dat de sylskoalle yn Grou dyn namme draacht. Omke Bareld en famylje binne aldergeweldichst grutsk op dy.Sa moai trochsette yn it span mei broer Roelof ! Bouwmeesters mei oantrouden pearels foar de sylsport. De foto mei jeugd is hiel passend.Mei golle groet, omke Bareld.

.
19:28 31-05-2017
Bareld de Vries
Ah goeie Marit. Wat wer prachtige prestaasjes yn Medemblik. Mei broer Roelof in izersterk team. Jimme binne moai op 'en paad nei de wereldkampioenskippen. De Slotsdyk 4 yn Raerd is grutsk op jimme. Mei golle groeten fan omke Bareld.
19:23 22-12-2016
Bareld de Vries
Ah goeie, leave Marit. Hast net te begripen, dat in stikmannich sjoernalisten dizze de unike prestaasjes fan dy net keazen hawwe. Myn lokwinsken. mei Omke Bareld Raerd.
13:39 06-12-2016
Bareld de Vries
Ah goeie Marit. It giet prachtich mei dy en dyn begelieders. No yn Melbourne en ein desimber kinst de S P O R T F R O U fan dit jier wurde. Wy hjirre fine it aldergeweldichst en folgje it hielendal. Suver krekt it berjocht datst de lieding al nommen hast. In golle groet fan omke Bareld en folkje.
Berichten: 1 t/m 15 van de 286.
Aantal pagina's: 20
[1] 2 3 4 5 6 7Ouder